Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. A tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza a CivilZugló Egyesület (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által küldött hírlevelek küldésének törvényes rendjét, biztosítsa az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, hogy mindenki maga rendelkezzen a törvényi szabályozás keretei között a személyes adataival, továbbá megismerhesse ezek kezelésének rendjét, és tájékozódhasson az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatáról.

Az Adatkezelő elkötelezett feliratkozói személyes adatainak védelmében, és tiszteletben tartja feliratkozói információs önrendelkezési jogát.

 1. Definíciók, fogalmak magyarázata
 1. érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, email címe, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
 4. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 5. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 6. bűnügyi személyes adat:a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 7. közérdekű adat:az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra vonatkozó adat;
 8. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 9. hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 10. tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 11. adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 12. adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 13. adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 14. nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 15. adattörlés:az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 16. adatmegjelölés:az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 17. adatzárolás:az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 18. adatmegsemmisítés:az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 19. adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 20. adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
 21. adatfelelős:az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 22. adatközlő:az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
 23. adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 24. harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 25. EGT-állam:az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgáréval azonos jogállást élvez;
 26. harmadik ország:minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 27. kötelező szervezeti szabályozás:több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;
 28. Infotv.:az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény
 29. adatvédelmi incidens:személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 1. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei


Neve: Civil Zugló Egyesület
Székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 6.
Levelezési címe: 1145 Budapest, Gyarmat utca 6.
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Fővárosi törvényszék
Nyilvántartási szám: 01-02-0012951
Telefonszáma: +3670436 0767
E-mail címe: info kukac civilzuglo pont hu

Adatvédelmi tisztségviselő:
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 3 esetben teszi kötelezővé az adatvédelmi tisztviselő kijelölését:
 1. ha az adatkezelést, adatfeldolgozást közfeladatot ellátó szerv vagy Hatóság végzi
 2. ha a szervezet alaptevékenysége olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, vagy
 3. ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei különleges személyes adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.
Mivel a CivilZugló Egyesületre egyik sem vonatkozik, ezért szükségetlen Adatvédelmi tisztviselő kijelölése.
Kérdés esetén a fent megjelölt e-mail címen és telefonszámon lehet az Egyesülettel kapcsolatba lépni.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme:

Az Adatkezelő az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi az adatkezeléseit.

Ha a hozzájárulás önkéntes, az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, azok felhasználásának módjáról. Bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés.

Az adatközlők kötelessége a valóságnak megfelelő adatokat megadni, törekedve a pontosságra.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő

kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

3.1 Feliratkozás reklámot NEM tartalmazó hírlevelünkre

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás;

Az adatkezelés célja: Híreinkről, újdonságainkról, tevékenységünkről hírlevelet küldünk azoknak, aki ehhez hozzájárulnak és feliratkoznak hírlevelünkre. Ehhez e-mail címet és nevet kérünk a feliratkozás során. A hírlevelek tartalmazzák az Egyesület nevét, adatait. Lehetőség van a hírlevelek végén a leiratkozásra is;

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím;

Az adatkezelés időtartama: leiratkozásig

3.2 Egyéb adatkezelés

3.2.1. Hozzászólások

A weboldalon a cikkek és az egyes termékek alatt nem lehetséges a hozzászólás.

3.2.2.  E-mail

A weboldalon található e-mail ikon segítségével léphet az Egyesülettel kapcsolatba, aki szeretne.
E-mail küldés során e-mail címet és nevet kell megadni, hogy válaszolni tudjunk a felvetett problémára, kérdésre.
Ezeket az adatokat a kapcsolatfelvételt kezdeményező felhasználó hozzájárulása alapján kezeljük.

3.2.3. Elektronikus hírlevél

Híreinkről, újdonságainkról, tevékenységünkről hírlevelet küldünk azoknak, aki ehhez hozzájárulnak és feliratkoznak hírlevelünkre. Ehhez e-mail címet és nevet kérünk a feliratkozás során. A hírlevelek tartalmazzák az Egyesület nevét, adatait. Lehetőség van a hírlevelek végén a leiratkozásra is.

3.2.4. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

Amennyiben a honlapon megadott telefonszámon valaki önként kapcsolatba lép velünk, a hívás során kiderülő telefonszámot (híváskijelzés mobilszám esetén), a hívó hozzájárulása alapján kezeljük.
Amennyiben nem alakul ki hosszabb kapcsolat a hívó és az Egyesület között, a telefonszámot, nevet nem rögzítjük.

3.2.5. Facebook oldal

Az Egyesület ismertségének növelésére Facebook oldalt működtetünk. Az adott oldalon lehetőség van hozzászólni az egyes posztokhoz, amelyek során láthatóvá válik a kommentelő neve/ felhasználó nev és hozzászólásának tartalma. Ezekhez szintén a kommentelő hozzájárulásával jutunk. Az oldalon lehetőség van üzenet küldésre is, ahol az üzenetet küldő hozzájárulásával lesz látható neve és üzenetének tartalma.
Az Egyesület adminisztrátorként működteti Facebook oldalát (page) és ilyen tekintetben adatkezelőnek minősül. A Facebook különböző statisztikákkal (Insights) segíti az oldalak adminisztrátorait, de az így közölt adatok anonimek maradnak, egyes felhasználókról konkrét információt nem szerzünk. Az anoním adatgyűjtés során habár az Egyesület adatkezelőnek minősül, mégis konkrét információkkal csak a Facebook rendelkezik, az Egyesület nem

3.2.6. Információ sütikről (cookies)

A süti egy betűkből és számokból álló információcsomag, amelyet a szerver küld a böngésződnek, majd a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a szerver hozza létre a böngésződ segítségével a gépeden, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Céljuk, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, információkat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, kizárólag statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. Ezek nem tartalmaznak személyes információkat, és nem is alkalmasak a felhasználó egyéni azonosítására. A sütik gyakran olyan egyedi azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol, melyről az oldalunkat böngészed. Néhány a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépeden. A jogszabály értelmében a honlap első látogatásakor felhívjuk a figyelmed a süti-küldés tényére, lehetőséged van egy felugró ablakban ezeket engedélyezni vagy tiltani. Döntésed pedig bármikor a későbbiekben megváltoztathatod. Ezek a sütik az oldalak kezelőinek szükségszerűek az oldal megfelelő működéséhez. Számunkra anonim statisztikákat jelentenek (pl. melyik korcsoportból olvassák a legtöbben az oldalt) és marketing szempontból is fontosak, hiszen ezek alapján hozunk olyan döntéseket, hogy mit változtassunk meg az oldalon, milyen tartalmak kerüljenek fel.


Az adatkezelőt megkereshetik tájékoztatás adás, adatbázisok ismertetése és átadása végett a nyomozó hatóság, adatvédelmi hatóság, a bíróság, az ügyész, és a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek. Az adatkezelő csak a megkeresésben pontosan kijelölt adatmennyiséget és adattartalmat adja ki, ami a hatósági vizsgálat lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges.

 1. A felhasználói jogok és jogorvoslati lehetőségek

 A felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezhetik törlési vagy módosítási igényüket.

a.Hozzáférés a személyes adatokhoz 

A felhasználó jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, jogosult hozzáférést kapni a következőkhöz: mi az adatkezelés célja, milyen adatokat kezelünk, kinek továbbítottuk az adatait, meddig kezeljük az adatokat, milyen jogosultságok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben.

b.Helyesbítéshez való jog 

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

c.Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog 

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni az érintett kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • --a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük, 
 • --az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás volt, ezt az érintett visszavonta és nincs más jogalap az adatkezelésre, 
 • --partnerünk tiltakozik a jogos érdekből történő adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,  
 • --a személyes adatokat jogellenesen kezeltük. 

Erre a Hírlevelek alján található Leiratkozás gomb segítségével van lehetőség

d.Személyes adatok korlátozásához való jog 

Ha az érintett úgy gondolja, nem kezeljük pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést. Ha jogalap nélkül kezelünk személyes adatot, törlés helyett a korlátozást is kérheti az érintett. Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

  

Panasz benyújtása


A feliratkozók személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Amennyiben bármilyen kérdés merül fel, az Egyesület tájékoztatójában megadott e-mail címen és telefonszámon nyújtunk tájékoztatást.

A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.


 

 1. Adatok tárolásának időtartama:

  E-mail esetében – törlési kérelemig
  Hírlevél esetében – leiratkozásig
  Telefonos kapcsolatfelvétel esetében –törlési kérelemig
  Facebook oldal - oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig
  Cookies (sütik) esetében -sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a böngészőjéből azokat

 2.  Sütik:

Az adatkezelő a felhasználó számítógépén kisméretű adatcsomagot, szöveges információs fájlt, ún. sütit (cookie) helyezhet el és olvashat vissza. A sütit a weboldal küldi a felhasználó böngészőjébe, ami azt visszaküldi a szervernek. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütik kizárólag adatokat tartalmaz, nem tartalmaz futtatható állományokat, illetve nem fér hozzá a felhasználó számítógépén tárolt adatokhoz. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A sütikkel semmiféle személyes adatot nem gyűjtünk, de mégis szeretnénk felhívni rá a figyelmet, hogy mi is használunk sütiket a webhelyünkön. (Google Analytics – álnevesített statisztika)

 1. Az adatkezelésben résztvevő harmadik felek

  Facebook oldal: https://www.facebook.com/civilzugloegyesulet/
  Facebook Inc.
  Menlo Park, California, USA
  Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
  (Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Hírlevélküldő neve: ListaMester,
Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Cégjegyzékszám: 13-06-065996
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi törvényszék
Bejegyzés kelte: 2001 11. 07.
Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01

Adószám: 21158218-2-13
(Hozzáférés a feliratkozó nevéhez, email címéhez.)

 

 1. Záró rendelkezések

8.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

8.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.civilzuglo.hu weboldalon. 

Mi itt lakunk!

Helyi lakosok az Önkormányzatba? Egyszer érdemes kipróbálni!
Támogassa Ön is Egyesületünket és Várnai Lászlót, hogy Zuglóban
zuglói lakosok is dönthessenek fontos kérdésekben.